Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

a.  Aanvraag: een aanvraag bij Verkoper voor de Aankoop van een Ticket voor een Evenement;

b.  Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

c.   Aankoop: een aankoop van een Ticket voor een Evenement;

d.  Bestelling: een bestelling via de Website voor de Aankoop van een Ticket voor een Evenement;

e.  Consument: een consument, zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

f.    Evenement: een door of namens Verkoper georganiseerde activiteit, bestaande uit de toegang tot de Press & Guest als onderdeel van Bevrijdingsfestival Overijssel;

g.  Klant en/of Bezoeker: de natuurlijke of persoon of rechtspersoon die op een geldige wijze een Ticket heeft gekocht of verkregen.

h.  Koopprijs: de koopprijs van een Ticket voor een Evenement;

i.    Ticket: een door Verkoper verstrekt (digitaal) toegangsbewijs tot een Evenement;

j.    Locatie: het gebouw, de (overdekte) ruimte, het veld, plein, terrein etc. waar  het evenement plaatsvindt, waaronder tevens wordt begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes die hieraan grenzen;

k.   Verkoper: de besloten vennootschap Studio Ace B.V., gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61812048, zijnde de gebruiker van deze Algemene voorwaarden

l.    Website: https://vriendenvanbfo.nl

 

Artikel 2 – Identiteit Verkoper

2.1    Verkoper betreft de besloten vennootschap Studio Ace B.V., zijnde de gebruiker van deze Algemene voorwaarden.

2.2    De contactgegevens van Verkoper zijn:

Adres: Blijmarkt 25, 8011 ND Zwolle

Telefoon: 038-4532660

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

Kamer van Koophandel nummer: 61812048

BTW-nummer:NL854499088B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1    Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Bestelling en/of Aanvraag door de Klant.

3.2    Door een Bestelling en/of Aanvraag alsmede door het Evenement met een Ticket te bezoeken, verklaart de Klant zich akkoord met deze Algemene voorwaarden.

3.3    Voordat de overeenkomst ter zake de koop en levering van een Ticket tussen de Klant en Verkoper wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn de Algemene voorwaarden altijd raadpleegbaar via de Website.

3.4    De verwerking van de (persoons)gegevens van de Consument geschiedt overeenkomstig de privacyverklaring van Verkoper die te vinden is via https://www.bevrijdingsfestivaloverijssel.nl/images/privacy_bfo.pdf

 

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

4.1    De overeenkomst tussen Klant en Verkoper komt tot stand op het moment dat de Klant via de Website een Bestelling plaatst door op de knop “Verwerk inschrijving” te drukken en/of op het moment dat Verkoper de Aanvraag van de Klant schriftelijk bevestigt.

4.2    Als de verkrijging van een Ticket door of via een derde tot stand is gekomen, komt er tussen de Klant en Verkoper een Overeenkomst tot stand op het moment dat Klant zichzelf met een Ticket toegang verschaft tot het Evenement.

 

Artikel 5 – Aankoop van een Ticket

5.1    De op de Website omschreven prijzen zijn in Euro en inclusief btw.

5.2    In de voorverkoop en de daaropvolgende reguliere (voor)verkoop kan de Klant maximaal 10 Tickets bestellen en/of aanvragen. Wanneer de Klant al dan niet over meerdere bestellingen en/of aanvragen verdeeld, meer dan 10 Tickets heeft besteld en/of aangevraagd, heeft Verkoper het recht de Bestelling en/ Aanvraag geheel of gedeeltelijk te weigeren of de (te veel) bestelde en/of aangevraagde Tickets ongeldig te maken, zonder dat Verkoper tot restitutie en/of vergoeding van enig bedrag aan de Klant is gehouden.

5.3    De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correctie Bestelling en/of Aanvraag van een Ticket tot stand te brengen. De Klant dient voordat hij zijn Bestelling en/of Aanvraag indient, zijn Bestelling en/of Aanvraag te controleren. De Klant dient bij de Bestelling en/of Aanvraag een juist (e-mail)adres te gebruiken.

5.4    Alle aanbiedingen, (programma)aankondigingen en prijsopgaven van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld en kunnen door Verkoper worden herroepen en/of gewijzigd.

5.5    Betaling van een Bestelling dient binnen een termijn van 15 minuten na de Bestelling te zijn verricht. De betalingstermijn is een fatale termijn. Verzending van het Ticket na betaling plaats door toezending op het door de Klant opgegeven e-mailadres.

5.6    Betaling van een Aanvraag dient binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. De betalingstermijn is een fatale termijn. Verzending van het Ticket vindt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voorafgaand aan het Evenement plaats door toezending op het door de Klant opgegeven e-mailadres en/of postadres. Indien tijdige verzending in de visie van Verkoper niet mogelijk blijkt, dan behoud Verkoper zich het recht voor om in overleg met de Klant een alternatieve wijze van levering af te spreken, bijvoorbeeld plaatsing op een gastenlijst. Bij verzending via post is Verkoper niet aansprakelijk voor het zoekraken van het Ticket en/of het niet-aankomen van het Ticket.

5.7    Indien een Bestelling en/of Aanvraag niet (volledig) binnen de daarvoor in artikel 5 lid 5 respectievelijk artikel 5 lid 6 gestelde termijn is betaald, verkeert de Klant zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim. Verkoper is dan gerechtigd om de overeenkomst met de Klant te ontbinden en om het Ticket aan een ander te verkopen.

5.8    Een Ticket kan niet worden geretourneerd (tegen geld) of worden omgeruild.

 

Artikel 6 – Ticket

6.1    Een Ticket bestaat uit een door Verkoper verstrekt document en/of een e-mail met QR-code. De QR-code is uniek. Een Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

6.2    Het Ticket geeft toegang tot het Evenement en niet tot de backstageruimtes.

6.3    Alleen door de Aankoop van een Ticket bij Verkoper heeft de Klant de garantie dat een geldig Ticket is gekocht.

6.4    Een Ticket wordt eenmalig aan de Klant verstrekt en geeft eenmalig toegang tot het Evenement aan één persoon.

6.5    Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant is verstrekt, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal en misbruik van het Ticket.

6.6    Alleen de houder van een Ticket die het Ticket als eerst toont bij het Evenement, krijgt toegang tot het Evenement. Verkoper is bevoegd maar niet gehouden om te controleren of de houder van een Ticket tevens de rechtmatige eigenaar daarvan is.

6.7    De Klant dient tijdens het Evenement in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Ticket. De Klant is verplicht om op verzoek van Verkoper zijn Ticket te tonen. Verkoper behoudt zich het recht voor om de Klant bij een Evenement de toegang te weigeren indien blijkt dat het Ticket niet via Verkoper is verkregen, waarbij de Klant jegens Verkoper geen aanspraak kan maken op restitutie en/of vergoeding van enig bedrag.

 

Artikel 7 – Verbod commerciële doorverkoop Ticket

7.1    Het is de Klant, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper niet toegestaan om een Ticket (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commerciële doeleinden wordt verstaan het doorverkopen van een ticket voor een hogere prijs dan de prijs waarvoor het ticket is gekocht. Verkoop en/overdracht van een Ticket via Ticketswap is wel toegestaan.

7.2    Indien de Klant in strijd handelt met het bepaalde in artikel 7.1 van de Algemene voorwaarden verbeurt de Klant een direct opeisbare boete van EUR 5.000 aan Verkoper, zulks onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding.

7.3    Indien in strijd met het bepaalde in artikel 7.1 van de Algemene voorwaarden is gehandeld, is Verkoper bevoegd het Ticket ongeldig te verklaren zonder dat Verkoper gehouden is tot restitutie en/of vergoeding van enig bedrag aan de Klant. Verkoper is alsdan bovendien gerechtigd om alle uit de (door)verkoop voortvloeiende schade op de Klant te verhalen.

 

Artikel 8 – Tijdens het Evenement

8.1    De Klant dient zich als een goed bezoeker van het Evenement te gedragen en zich te houden aan de spel- en huisregels van Verkoper (https://vriendenvanbfo.nl/viptickets/spel-en-huisregels-p-g) alsmede aan andere voorschriften en/of aanwijzingen van Verkoper en/of ander bevoegd gezag op de Locatie. Verkoper behoudt zich het recht voor om de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen indien Verkoper en/of ander bevoegd gezag dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de orde tijdens het Evenement, zonder dat Klant jegens Verkoper aanspraak kan maken op restitutie en/of vergoeding van enig bedrag.

 

Artikel 9 – Overmacht, verplaatsing of annulering Evenement

9.1    Verkoper is gerechtigd om in geval van overmacht het Evenement te verplaatsen naar een andere datum en/of Locatie dan wel om (een deel van) het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren. In aanvulling op hetgeen op grond van artikel 6:75 BW onder overmacht wordt begrepen, wordt onder overmacht in deze Algemene voorwaarden ieder geval begrepen: verhindering wegens tekortschieten of ziekte van artiesten en leveranciers, maatregelen van overheidswege, maatregelen in verpand met of ten gevolge van een pandemie, (extreme) weersomstandigheden en dreiging daarvan, brand, diefstal, water(overlast), oproer, rellen, oorlogs-/terreurdaden of –dreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in de organisatie van het evenement, indien de daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en (een deel van) het evenement geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van Verkoper doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en welke omstandigheden haar niet zijn toe te rekenen. In geval van dergelijke omstandigheden zal Verkoper zich inspannen om degene die via Verkoper een Ticket heeft gekocht daarvan zo spoedig mogelijk via de Website en/of per e‐mail en/of op andere wijze in kennis te stellen.

9.2    Indien de artikel 9 lid 1 bedoelde omstandigheden daartoe aanleiding geven en het Evenement of een deel daarvan wordt verplaatst naar een andere datum en/of locatie, blijven de reeds aangekochte tickets geldig voor de nieuwe datum en/of Locatie. Indien de Klant het Evenement op de nieuwe datum en/of Locatie niet kan of wil bezoeken, dan is de Klant gerechtigd het Ticket bij Verkoper in te leveren tegen restitutie van de Koopprijs van het Ticket.

9.3    Indien de artikel 9 lid 1 bedoelde omstandigheden daartoe aanleiding geven en het Evenement voor de aanvang daarvan volledig wordt geannuleerd, zal Verkoper de Koopprijs van het Ticket aan de Klant restitueren. De Klant kan geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

9.4    Indien de artikel 9 lid 1 bedoelde omstandigheden daartoe aanleiding geven en het Evenement wordt geannuleerd nadat het is aangevangen, is Verkoper slechts gehouden tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de Koopprijs van het Ticket. De Klant kan geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

9.5    Restituties in de zin van artikel 9 lid 2 tot en met 4 zullen plaatsvinden binnen een door Verkoper te bepalen  redelijke termijn nadat het Evenement is verplaatst dan wel geannuleerd en eerst na overhandiging door de Klant van een geldig en onbeschadigd Ticket voor het (verplaatste dan wel geannuleerde) Evenement voorzien van bewijsstukken waaruit blijkt dat het Ticket door de Klant rechtstreeks van Verkoper is gekocht. Boekingskosten en andere kosten zullen niet door Verkoper worden vergoed. Evenmin is Verkoper aansprakelijk voor eventuele andere schade van de Klant die door of vanwege de verplaatsing dan wel annulering is en/of zal ontstaan. De Klant heeft alleen recht op restitutie indien de Klant het Ticket heeft aangeschaft bij Verkoper.

9.6    Ingevolge artikel 6:230p lid 5 BW heeft degene die een Ticket heeft gekocht geen recht op herroeping of recht om de reeds gesloten overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Verkoper

10.1 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Verkoper in het betreffende geval uitkeert. In het geval de verzekeraar van Verkoper om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat geldt dat de aansprakelijkheid van Verkoper inclusief een eventuele betalingsverplichting op grond van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW is beperkt tot maximaal een bedrag van EUR 1.000 per klant. Onder directe schade wordt in deze Algemene voorwaarden alleen verstaan: zaakschade en letselschade. Alle overige schade, zoals onder meer maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besprekingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie wordt beschouwd als indirecte schade waarvan de vergoeding uitdrukkelijk is uitgesloten.

10.2 Schade waarvoor de Klant Verkoper aansprakelijk houdt, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van het Evenement schriftelijk aan Verkoper gemeld te worden, zulks op straffe van verval van het recht op eventuele vergoeding van deze schade.

10.3 Indien Verkoper direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Verkoper ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170-172 BW uitgesloten en is Verkoper niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

10.4 Verkoper streeft ernaar het programma en/of de line-up van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema uit te voeren. Verkoper is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen en/of wijzigingen van het tijdschema en/of de line-up en voor de eventuele schade die daardoor voor de Klant en/of derden ontstaat en/of zal ontstaan. Afwijkingen of wijzigingen in het programma en/of de line-up de plaatsvinden na aankoop van het Ticket, geven de Klant ook geen recht op het ongedaan maken van de Aankoop en evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van de Aankoopprijs. Verkoper is evenmin aansprakelijk voor de inhoud en de wijze waarop artiesten/acts hun bijdrage aan het programma uitvoeren.

10.5 Tenzij schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van Verkoper en/of haar leidinggevende ondergeschikten, vrijwaart de Klant Verkoper tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade kosten en/of rente, verband houdend met of voortvloeiende uit een handelen of nalaten van de Klant, schending van deze Algemene voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.  

10.6 Het bepaalde in artikel 10 alsmede alle andere beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Verkoper en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.  

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Op het Evenement mogen door de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper geen geluidopnames en/of video-opnames worden gemaakt voor commerciële doeleinden. Dit recht is voorbehouden aan Verkoper.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

12.2  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.3  Alle geschillen die betrekking op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen de Klant en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

12.4  Indien een overeenkomst is gesloten met een Klant die tevens Consument is en de in artikel 12.3 aangewezen rechter niet de volgens de wet aangewezen relatief bevoegde rechter is, heeft de Klant gedurende een maand nadat Verkoper zich schriftelijk op artikel 12.3 heeft beroepen de gelegenheid om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter te kiezen.

 

Artikel 13 – Vindplaats en wijziging of aanvulling Algemene voorwaarden

13.1 Deze Algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de Website.

13.2  Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele versie wordt gepubliceerd op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden vanaf de datum van publicatie op de Website. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking tussen Verkoper en Klant.

13.3  Indien wijzigingen en/of aanvullingen van de Algemene voorwaarden de rechten en/of verplichtingen van de Klant op significante wijze beïnvloedt, zal Verkoper de Klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen/ Indien de Klant tevens Consument is, heeft de Klant in een dergelijk geval de bevoegdheid de overeenkomst met Verkoper te ontbinden. 

Uncategorised